Ceník

Letní sezóna (1. 7. - 31. 8. 2023)

Cena za apartmán, maximálně 4 osoby, energie v ceně.

2.100,- Kč/noc

Zimní sezóna (16.12.2023 - 30.3. 2024)

Cena za apartmán, maximálně 4 osoby, energie v ceně.

2.400,- Kč/noc

Vedlejší sezóna 

Cena za apartmán, maximálně 4 osoby, energie v ceně.

1.850,- Kč/noc


Silvestr 2023/2024

Cena za apartmán, max. 4 osoby, týdenní pobyt. 

2.900,- Kč/noc

Storno podmínky

 • 28 dní a více před objednaným nástupem - bez stornovacího poplatku
 • 27 až 8 dní před objednaným nástupem - storno poplatek 50 % z celkové ceny ubytování
 • 7 dní a méně před objednaným nástupem - storno poplatek 80 % z celkové ceny ubytování
 • při nenastoupení k pobytu v určeném termínu bez předchozího storna - storno poplatek 100 % z celkové ceny ubytování

Rezervujte bez rizika - V případě opětovného zákazu ubytování v důsledku nařízení vlády vrátíme zálohu v plné výši nebo převedeme na jiný termín.

Upřednostňujeme pobyty na 6 a více nocí. Děkujeme za pochopení.

Ve výjimečných situacích může ubytovatel na žádost objednatele od poplatku za storno zcela či částečně ustoupit, rozhodnout o tomto přísluší výhradně ubytovateli. Ze závažných důvodů může ubytovatel na žádost objednatele změnit rezervovaný termín bez nároku na zaplacení poplatku za storno.

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká objednateli nárok na vrácení zaplacené ceny za ubytování cenu pobytu ani její poměrné části.

V případě zrušení pobytu z důvodů neodvratitelných událostí (hospitalizace objednatele nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma, vyhlášená epidemie) se poplatek za storno neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli.

Podmínky ubytování

 1. Smluvní vztah mezi ubytovatelem a objednatelem vzniká zaplacením rezervační zálohy.
 2. Uzavřením smlouvy objednatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se je dodržovat.
 3. Výše zálohy je stanovena ve výši 50 % z celkové ceny ubytování, nedohodnou-li se ubytovatel a objednatel jinak. Ubytovatel je oprávněn tuto zálohu jednostranně započíst vůči poplatku za storno. V případě, že je výše zálohy vyšší než poplatek za storno, vrátí zbývající část zálohy ubytovatel objednateli.
 4. Nástup na ubytování je možný od 16:00 hod. do 19:00 hod., pokud se strany nedohodnou jinak. Ukončení pobytu s předáním apartmánu do 11:00 hod., pokud se strany nedohodnou jinak.
 5. V apartmánu je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň včetně svíček.
 6. V době od 22:00 hodin do 08:00 hodin je ubytovaný a osoby s ním se zdržující v ubytovacích prostorech povinni dodržovat noční klid.
 7. Do ubytovacích prostor včetně schodiště je možný vstup pouze po přezutí do domácí obuvi.
 8. Při ztrátě klíčů ubytovaný plně hradí veškeré náklady spojené s výměnou zámků.
 9. Kola, kočárky, lyže a ostatní věci může ubytovaný odložit v garáži. Tato místnost se zamyká klíčem, který má ubytovaný k dispozici. Ubytovaný je povinen vždy tento prostor po svém odchodu uzamknout.
 10. Ubytovaný je povinen opatřit své vozidlo parkovací kartou.
 11. Všichni hosté starší 18 let se zapíší při nástupu ubytování do ubytovací knihy.
 12. Návštěvy neubytovaných osob jsou možné pouze s výslovným souhlasem ubytovatele.
 13. V případě způsobení škody je ubytovaný povinen tuto škodu nahradit v plné výši dle vyčíslení poskytnutého ubytovatelem.

Cena zahrnuje:

 • Pobyt v apartmánu na smluvenou dobu
 • Povlečení, ručníky
 • Základní vybavení kuchyně
 • Závěrečný úklid
 • Spotřebu el. energie a vody
 • Využití garáže jako úschovny kol a lyží
 • Samostatné parkovací místo u domu
 • Pojištění objektu proti živelným pohromám
 • Místní obecní poplatky
 • Poplatek z rekreačních pobytů
 • Poplatek z ubytovací kapacity

Ubytovatel není plátcem DPH, IČ17593654

.